Ryhmäpuheenvuoro: Vaasan keskityttävä lapsiin, nuoriin ja ennaltaehkäisyyn

Puheenvuoro pidetty Vaasan kaupunginvaltuustossa 13.11.2017. vuoden 2018 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Lopussa SDP:n tarkat esitykset budjettiin.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, ärade ordförande, bästa fullmäktige

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä kiittää virkamiehiä ja kaupunginhallitusta hyvästä valmistelusta. Vaikeiden vuosien jälkeen näemme vihdoin tunnelin päässä valoa ja kaupungin talous on palaamassa pitkän aikavälin tasapainoon 2019 mennessä. Sosialidemokraattinen ryhmä valitsi tälle valtuuskaudelle kuusi painopistettä, joihin haluamme erityisesti panostaa. Niistä keskustelimme jo aiemmin tänään strategian hyväksyessämme.

Koko viime valtuustokausi kului niukkuutta ja säästövelvoitteita jaettaessa. Vaasassa onneksi vältyimme lomautuksilta, mutta kovat, jopa vahingollisen mekaanisesti asetetut ja jaetut henkilöstön vähennystavoitteet sekä etujen leikkaukset ovat vaatineet kaupungin työntekijöiltä jaksamista. Suuri kiitos siis heille nykyisestä tilanteesta, jossa käänne parempaan on jo tapahtunut.

Samalla on kuitenkin myönnettävä, että kaikki viime kauden vaikeat päätökset eivät ole olleet järkeviä. Kuntatalouden lyhytjänteinen taloussuunnittelu johtaa siihen, että vuositasolla haettavissa säästöissä ei oteta riittävästi huomioon vaikutuksia tulevaisuuden menoihin. Ehkä pahiten tehty virhe näkyy kouluissamme, joissa opetusryhmien keskikoko on noussut 18:sta 22:een samalla kun ryhmien määrä on pudonnut 300:sta 260:neen suomenkielisessä perusopetuksessa. Opettajien toimenkuva muuttuu jatkuvasti ja perheiden voidessa huonommin myös opettajat joutuvat päätyönsä opettamisen lisäksi taipumaan uusiin rooleihin.

Samalla yhteiskunta ja erityisesti työelämä muuttuu. Monia töitä tehdään kaikkina vuorokauden aikoina, ajasta ja paikasta riippumatta. Joustavuus voi helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, mutta voi myös rasittaa epämääräisyydellään ja ennakoimattomuudellaan. Hektinen elämänrytmi ja työn vaativuus rasittaa vanhempia, joista osa kokee välillä vaikeuksia ja riittämättömyydenkin tunnetta työn viedessä yhä isomman osan lasten, kodin ja ihmissuhteiden hoitamiseen jäävästä ajasta. Uupua voi kuka vain ja tällöin lyhytaikainenkin tuki voi tehdä ihmeitä ja pelastaa kokonaisen perheen ajautumasta vaikeasti oikaistavaan kierteeseen. Tämä näkyy yhä nuorempien lasten pahoinvointina.

Opettajien ja vanhempien kiire ja resurssien vähäisyys näkyy sosiaali- ja terveyspalveluissamme. Viimeisen kahden vuoden aikana nuorten päihde- ja mielenterveysasema Klaaran käynnit ovat tuplaantuneet ylittäen tänä vuonna jo pitkälle tuhat käyntiä ja lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 46,2%. Vakavimmillaan tämä näkyy keskussairaalamme lasten ja nuorten psykiatrian osastoilla. Itsemurhaa yrittäneillä nuorilla yleisin syy teolleen on koulukiusaaminen ja yhä useampi lastenpsykiatrian potilas ajautuu hoitoon koulunkäynnin ongelmien vuoksi. Vertailukohtana tänään tehtäviin esityksiimme haluan kertoa teille, että yksi 6 viikon lastenpsykiatrian tutkimusjakso on hinnaltaan 35 640 € ja kriisijakso 1188 €/vrk. Nuorisopsykiatriassa keskiverto hoitojakso maksaa 21 400€ ja pisimmät kriisinselvittelyjakson ja hoitojakson sisältävät hoidot 50 000 – 60 000 €. Toisaalta sosiaalipuolella yhden lapsen sijoitus maksaa jopa 70 000€ vuodessa.

Pahoinvointi näkyy jo yhä nuoremmissa lapsissa. Päiväkodeista ja kouluista on opettajien vähenemisen ohella hävinnyt suuri osa muista kasvattavista aikuisista ja sijaisilla ei usein ole alan koulutusta. Yksi konkreettinen Vaasan valtuuston tekemä virhe viime kauden säästötalkoissa, oli lasten jakaminen kahteen leiriin päivähoidossa. Jokaisen lapsen oikeus päivähoitoon on tutkitusti tehokkainta edellä kuvattujen ongelmien ennaltaehkäisyä ja siksi palautettava kaupunkiimme pikaisesti, kuten on tehty monessa muussa Suomen kaupungissa tänä syksynä. Vaasassa ei ole tietääksemme tutkittu päivähoitorajauksesta toteutuneita säästöjä, mutta suurimmassa osassa kaupungeista, joissa asiaa on tutkittu, rajauksella ei ole saavutettu lähellekään tavoiteltuja säästöjä. Päivähoito-oikeuden rajaus on siis taloudellisesti tehoton ja inhimillisesti vahingollinen säästökeino ja näin ollen peruttava.

Suurimpaan osaan koulujen ongelmista voitaisiin puuttua tai niiden syntyminen estää antamalla opettajille mahdollisuus tehdä työnsä hyvin sekä huolehtimalla perheiden riittävästä ennaltaehkäisevästä tuesta. Siksi me sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä haluamme, että Vaasan valtuusto sitoutuu kehittämään koulujen tuntiresurssin kasvattamista tänä vuonna 1,93 vuosiviikkotuntiin ja ensi vuonna edelleen 1,95 vuosiviikkotuntiin nykyisestä 1,91 vuosiviikkotunnista. Jotta opettajien keskittyminen opettamiseen mahdollistuu, on tehtävä selkeä suunnitelma myös koulujen riittävien oppilashuollon palvelujen eli koulunkäynnin ohjaajien, kuraattoreiden, psykologien ja terveydenhoitajien riittävyydestä, koulujen sisäilmaongelmien korjaamisesta sekä parannettava perheiden mahdollisuuksia saada tukea, kun sille on tarve.

Tästä syystä esitämme myös, että perheiden saamaa ennaltaehkäisevää palvelua parannetaan. Lisäresurssilla perheneuvolaan ja muuhun ennaltaehkäisevään työhön haluamme parempaa tukea vanhemmille elämänsä tärkeimmän tehtävänsä alkutaipaleella ja perheiden kotipalveluun lisäämisellä toivomme yhä useamman perheen saavan tukea arkeensa, kun sille on tarve. Tällöin meillä on mahdollisuus välttää inhimillisen hädän lisäksi raskaampien palveluiden tarvetta.

Lastensuojelun tilanne on koko maassa raskas. Vaasassa rikomme tällä hetkellä lakia, sillä emme onnistu käsittelemään lastensuojeluilmoituksia lain määräämässä maksimiajassa. Tästä on pian luvassa uhkasakko, joten panostus on raa’an taloudellisestikin välttämätön, mutta erityisesti kysymys on siitä, haluammeko välttää muualla maassa nähtyjä tragedioita omassa kaupungissamme. Esitämme siis, että tämän vuoden määräaikaisena ylläpidettyä lastensuojelun vakanssia jatketaan.

Haluamme myös turvata omaisten mahdollisuudet hoitaa läheisiään kotona ja siksi esitämme, että omaishoidontuki maksetaan ikäihmisten- ja vammaispalveluissa ensi vuonna jokaiselle kriteerit täyttävälle hakijalle. Kysymys on jälleen kerran samaan aikaan inhimillisesti ja taloudellisesti vastuullisesta päätöksestä.

——–

Nuorissa on tulevaisuus, mutta vain jos me emme pilaa sitä heiltä. Säästämällä väärässä paikassa kaupunki voi toden totta aiheuttaa itselleen huomattavasti suuremmat kustannukset.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa, että Vaasan kaupunki antaa yhä useammalle nuorelle astinlaudan, jolta ponnistaa tulevaisuuden työelämään. Siksi esitämme, että kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen määrää nostetaan nykyisestä reilusta 400:sta kesätyöpaikasta reiluun 600:aan. Tällä pienellä taloudellisella panostuksella pystymme kantamaan taas hieman paremmin yhteiskuntavastuutamme. Jatkossa on myös huolehdittava strategian mukaisesti, että Vaasan kaupungin hankinnoissa edellytetään yhä useammin nuorten, pitkäaikaistyöttömien tai vajaatyökykyisten työllistämistä ja että vajaatyökykyisten työllistämiseen varattu määräraha käytetään vuoden aikana kokonaan.

Kuten alussa totesin, Vaasan kaupungin talouden käänne parempaan on tapahtunut. Tuon käänteen vahvistamiseksi ja talouden tasapainottamisen varmuudeksi esitämme edellä kuvatun kaltaisia satsauksia. Näiden satsauksien, sekä kaupungin kumulatiivisen alijäämän pienentämiseksi ennakoitua enemmän esitimme kokouksessa aiemmin pienintä mahdollista korotusta Vaasan kunnallisveroprosenttiin, siis 0,25-prosenttiyksikön korotusta, joka olisi tuottanut 3 miljoonaa euroa.

Kysymys on arvovalinnasta, siis politiikasta. Kunnallisveron tuotto käytetään kuntalaisten palveluihin, eikä lainalla rahoitettaviin kaupungin investointeihin.

Tuolla 0,25-prosenttiyksikön korotuksella olisi mahdollisuus toteutetaan ennaltaehkäisevien palveluiden satsaukset sekä suurennetaan tämän vuoden ylijäämää, mikä siis helpottaa talouden tasapainottamista ensi vuonna suunnitellessamme vuoden 2019 budjettia. 0,25 prosenttiyksikön tuottama 3 miljoonaa euroa jaetaan lisäystemme myötä suurin piirtein puoliksi käyttömenoihin ja ylijäämän kasvattamiseen. 20 000 euron verotettavalla tulolla, eli noin 26 000 euron palkkatulosta, mikä on lähellä vaasalaisten mediaanituloa, veronkorotuksen määrä on 50 euroa vuodessa. 30 000 euron verotettavasta tulosta 75 euroa.)

Valtuuston hylättyä veronkorotusesityksemme tulemme edelleen ehdottamaan tulevaisuuden menoja pienentäviä satsauksia palveluihin. Esittämämme lisäykset ovat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa eli 0,27 prosentin lisäys kaupunkikonsernin käyttömenoihin. Hyvin pienillä panostuksilla on siis mahdollista saada huomattava tuotto, kuten taloudellisesti hyvin pienillä virheillä on onnistuttu saamaan aikaan hyvin suuria vahinkoja.

——-

Arvoisa puheenjohtaja, budjettikirjassamme kohdassa ”Kaupunginvaltuuston toiminta-ajatus” todetaan, että ”kaupunginvaltuusto toimii kaupungin ylimpänä päätöksentekoelimenä, päättää Vaasan toiminnan suuntalinjoista sekä kuntalaisille järjestettävien palveluiden määrästä ja laadusta.”. Ikävä kyllä, tämä ei täysin toteudu tämän syksyn budjettiprosessia ja budjettikirjaa katsottaessa.

Olemme esitelleet edellä mainitut esityksemme muille ryhmille viime perjantaina valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksessa. Mielestämme budjettikokousta edeltävä perjantai on liian myöhäinen vaihe ryhmien kokoontumiselle. Ymmärrämme, että budjettikirjaan perehtyminen ryhmissä on jouduttu tekemään kiireellä, sillä lopullinen esitys saatiin vasta viime keskiviikkona. SDP:n valtuustoryhmä on käsitellyt budjettiesitystä viime viikkoina toistakymmentä tuntia yhteensä neljässä kokouksessa.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä jatkossa olisi järkevää, että valtuuston talousarvioseminaarit järjestetään ennen kaupunginhallituksen budjettikäsittelyä ja ryhmät neuvottelevat budjetin sisällöstä hyvissä ajoin ennen valtuuston kokousta. Demokratiaan kuuluu, että valtuutetut voivat tehdä kokouksissa esityksiä suuristakin linjamuutoksista, mutta yhtä lailla sivistyneeseen päätöksentekoon kuuluu mahdollisuus perehtyä tehtävien päätösten vaikutuksiin.

Koemme myös budjettikirjan monilta osin vaikeaselkoiseksi. Kirjasta on kaiken kaikkiaan hankala saada selville, miten määrärahat ja toiminta kehittyvät eri toimialoilla verrattuna menneisiin vuosiin. Tästä syystä olemme ryhmässämme pitäneet tiivistä yhteyttä eri toimialojen johtaviin virkamiehiin ja suorittaviin työntekijöihin. Tällöin olemme saaneet tietoa, jota budjettikirjasta lukemalla tai budjettiseminaarin esityksiä kuuntelemalla emme olisi saaneet. Esimerkiksi koulujen ahdinko on hyvin vaikea tulkita budjettikirjan sivuilta. Jatkossa olisi syytä avata kunkin toimialan kehitystä runsassanaisemmin ja kullakin toimialalla olisi hyvä olla selkeä henkilöstömäärän ja henkilöstön hyvinvoinnin kehitystä ja tavoitteita kuvaavat osionsa.

Lyhyt puheenvuoro antaa mahdollisuuden keskittyä vain parannusehdotusten esittelyyn ja perusteluun. Niistä huolimatta sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa edelleen kiittää virkamiehiä hyvästä valmistelusta sekä muita ryhmiä hyvähenkisesti alkaneesta valtuustokaudesta.

Palaamme tarkempiin määräraha- ja budjettikirjausesityksiin kunkin asiakohdan yhteydessä. Kiitos.

*****

SDP:n valtuustoryhmän esitykset Vaasan talousarvion 2018 käyttötalouteen

122 § Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018

Talouden tasapainottaminen

SDP:n valtuustoryhmä esittää budjetin käsittelyn yhteydessä talouden tasapainottamista etupainotteisesti vuoden 2018 ylijäämää suurentamalla ja vastaavasti kumulatiivista alijäämää pienentämällä 1 795 000 €:lla.

 • Vuoden 2018 kaupunkikonsernin ylijäämä tällöin 7,55 m€ -> 9, 345 m€
 • Kumulatiivinen ylijäämä 2018 lopussa tällöin 16 m€ -> 14,205 m€

Lisäys yhteensä: 1 795 000€

Rahoitus (vaihtoehdot 1 tai 2)

 1. Veroprosentin korotus 0,25 %-yks => 20,25%
 • Tuotto 3 miljoonaa euroa
 • Kohdennetaan tarkasti käyttömenoihin, ei investointeihin (tehdään lainarahalla), eikä avointa piikkiä kenellekään
 • Etupainotteinen tasapainottaminen tällä valtuustokaudella ja mahdollisuus ennaltaehkäisyyn, jolla säästöjä entisestään
 • Kaupunginhallituksessa ja valmistelussa keskusteltu ensi vuoden 0,5%-yksikön veronkorotuksesta, koska 2019 talous pitää olla tasapainossa, lievempi nosto helpompi
 • Edelleen veroprosentti alle samankokoisten kaupunkien keskiarvon sekä koko maakunnan pienin
 • Alle 14 000 euroa vuodessa palkkatuloa tienaava ei maksa kunnallisveroa, 20 000 €:n verotettavasta tulosta eli noin 26 000 euron palkkatulosta korotus on 50€ vuodessa, 30 000 euron verotettavasta tulosta 75€ vuodessa, 40 000€:sta 100€ vuodessa

Tulojen lisäys yhteensä: 3 000 000

 1. Vuoden 2018 ylijäämän pienentäminen tulevaisuussatsauksien verran
 • Ylijäämän pienentäminen yhteensä 1 795 000 € eli 0,27% lisäys kaupungin kokonaismenoihin.

123 § Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

KESKUSHALLINTO

35 Kaupunkikehitys, s. 42

 • Osallistumisohjelman täytäntöönpanon koordinointi vastuutettava yksittäisille virkamiehille

145 Työllistäminen, s. 47:

 • Nuorten kesätyöpaikkojen lisääminen esim. näin jaettuna:
  • Kaupungin nuorten kesätyöpaikkojen lisäys 380 –> 500 = 1842€ x 120 = 221 000 €
  • Kesätyöseteleiden lisääminen yksityisten kesätyöpaikkojen syntymisen
   tukemiseksi 70 -> 130 = 500€ x 60 = 30 000 €

Perustelut

 • Kaupungin kesätyöpaikkoja hakee vuosittain n. 2000 14-24 –vuotiasta nuorta
 • Kaupungin kesätyöpaikkoja lisäämällä parannetaan nuorten mahdollisuuksia saada ensimmäinen työpaikkansa ja saada ensikosketus työmarkkinoihin
 • Kesätyöseteleillä edistetään yrityksiin ja järjestöihin työllistymistä

Lisäys työllistämiseen yhteensä: 250 000 €

PERUSTURVAN TOIMIALA

Sosiaali- ja terveyslautakunta

210 Sosiaalityö- ja perhepalvelut

Työntekijäresurssien lisäykset:

 • 1 x perheneuvola = 50 000 €
 • 1 x työpari sosiaalihuoltolain mukaiseen kotipalveluun = 100 000 €
 • 1 x lastensuojelun määräaikaisen työntekijän vakinaistaminen = 50 000 €

Perustelut:

 • kaupungin sosiaalipuolen peruspalveluiden resurssipulan takia palveluita tarvitsevia ihmisiä ajautuu Vaasan keskussairaalan lapsi- (alle 13-v) ja nuorisopsykiatrian (13-18 –v) osastoille
  • yhden lastenpsykiatrian tutkimusjakson hinta n. 35 000 €, hoitojakso n. 12 000 €
  • nuorisopsykiatrian keskimääräinen hoitojakso n. 21 000 €
 • lastensuojelussa lakisääteiset käsittelyajat eivät täyty tällä hetkellä, uusia työntekijöitä ei tarvita, mutta nykyinen määräaikainen vakanssi tulisi vakinaistaa, jolloin määräaikoihin päästään joulukuussa 2017 tai tammikuussa 2018, muutoin luvassa uhkasakko

Omaishoidontuki:

 • maksetaan omaishoidontuki jatkossa kaikille kriteerit täyttäville vammais- ja vanhuspalveluissa (summa vielä selvityksessä)

Perustelut:

 • omaishoidontuen määrärahat ovat loppuneet vuosittain
 • tasa-arvoinen kohtelu kaikille tukeen oikeutetuille ja lyhyemmät odotusajat
 • vähennetään painetta muissa vanhus- ja vammaispalveluissa

220 Koti- ja laitoshoito s. 58

Omaishoidon tuki:

 • maksetaan kaikille ehdot täyttäville vammais- ja vanhuspalveluissa (summa vielä selvityksessä)

Perustelut:

 • omaishoidontuen määrärahat ovat loppuneet vuosittain
 • tasa-arvoinen kohtelu kaikille tukeen oikeutetuille ja lyhyemmät odotusajat
 • vähennetään painetta muissa vanhus- ja vammaispalveluissa

Lisäys yhteensä 200 000 € + omaishoidon tuki

 

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 

Kasvatus- ja opetuslautakunta

302 Varhaiskasvatus s.68

 • Subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja pienempien ryhmäkokojen palauttaminen 700 000 €

Perustelut

 • Eriarvoistavan säästöpäätöksen peruminen ja lapsien oikeuksien toteutuminen
 • Tosiasiallista säästöä ei ole tutkittu Vaasassa, mussa kaikissa kaupungeissa, joissa toteutunut säästö on laskettu, se on ollut paljon pienempi kuin ennakolta arvioitu, siksi määrärahan lisäys 700 000 € ei todennäköisesti tule täyttymään

306 Suomenkielinen perusopetus s. 73

 • Toimintaympäristö 2018-2020 tekstimuutosesitys: ”Tuntiresurssi on oltava 1,93 vuosiviikkotunnissa/oppilas, jotta oppimisen hyvä taso voidaan säilyttää ja taata.

Perustelut:

 • Säästöt menneet menneinä vuosina liian pitkälle, ryhmien määrä pudonnut ja ryhmäkoot kasvaneet, opettajat eivät enää pysty tekemään työtään
 • Koulujen ongelmat näkyvät sosiaali- ja terveydenhoidossa kasvavina kustannuksina esim. nuorisoasema Klaarassa, lastensuojelussa sekä lasten- ja nuortenpsykiatrian osastolla

307 Ruotsinkielinen perusopetus s. 76

 • Toimintaympäristö 2018-2020 tekstimuutosesitys: ”Tuntiresurssi on oltava 1,93 vuosiviikkotunnissa/oppilas, jotta oppimisen hyvä taso voidaan säilyttää ja taata.

Perustelut

 • Suomenkielinen perusopetus

Koulutuslautakunta

355 Nuorisopalvelut s. 84

 • Nuorten tapahtumien järjestäminen 20 000€

Perustelut

 • Nuorisotoimi järjestänyt onnistuneita tapahtumia WS Arenalla, paikkaa Club 18 rakentamisen siirtymistä

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

351 Liikuntapalvelut

 • 25 000 € palvelusuunnitelman toteuttamiseen
 • [40 000 euroa Liikuntaa länsirannikolle -opiskelijaliikuntahankkeen avustamiseen (alustava, ei laskettu mukaan kokonaisuuteen)]

Perustelut

 • lautakunnan budjetista on jäänyt 25 000 euroa, jota lautakunta olisi esittänyt yksimielisesti, edellytyksenä palvelusuunnitelman täysimääräiseksi toteutumiseksi
 • [Vaasan opiskelijaliikuntamahdollisuudet ovat heikot verrattuna muihin yliopistokaupunkeihin, hakemus ja aloite avustukseen tullut Liikuntaa länsirannikolle –hankkeelta]

LIIKELAITOKSET

680 Vaasan Talotoimi s. 121 kysymys sisäilmaongelmien kartoittamisesta ja korjaamisesta

Tagit

Tutustu myös