Radikaali avoimuus haastaa myös SDP:n

Radikaali avoimuus haastaa myös SDP:n

Juha Sipilä on yrittäjämaailmasta politiikkaan tulleena törmännyt pääministeriaikanaan useisiin ongelmiin avoimuuden ja esteellisyyden kanssa. Sipilän ja sukulaistensa omistuksiin liittyvät epäselvyydet sekä pääministerin toimittajille lähettämät painostavat viestit kertovat liikemiehen tavasta suhtautua politiikan ja valtion johtamiseen yritysjohdon opein. Tämä virhe on kostautunut, sillä pääministerin kannatus on romahtanut syksyllä kriisien myötä.

Yhteiskunnan kehittyminen vaatii uutta avoimuutta

Teknologian kehitys, sosiaalinen media ja ihmisten uudet tavat pitää yhteyttä ovat johtaneet tilanteeseen, jossa tieto leviää hetkessä laajalle – ihmiseltä ihmiselle. Tämä toimii sekä hyvässä että pahassa. Leviävän tiedon ei välttämättä tarvitse perustua faktaan, vaan sopivalla tunteella viritetty uutinen lähtee leviämään jo ennen kuin kukaan on ehtinyt tarkistaa, mistä tosiasiassa onkaan kysymys.

Samalla uudet tavat antavat mahdollisuuden olla yhteydessä ajantasaisesti kehen tahansa maailmassa. Viesti voidaan suunnata tehokkaasti pienelle ryhmälle, jopa yksittäiselle ihmiselle, tai laajoille massoille ilman suuria resursseja tai joukkotiedotusvälineiden hallitsemista. Parhaimmillaan sosiaalinen media antaa puolueille ja poliitikoille mahdollisuuden olla suorassa keskusteluyhteydessä kansalaisten kanssa. Merkittävää viestin leviämisen kannalta ovat oikein yhteen sovitetut viestin sisältö, kanava, kohderyhmä, ajoitus ja tunnetila. Faktat tulevat mukana, tai ovat tulematta, riippuen viestin tavoitteesta.

Avautuva maailma ja jatkuva yhteys ihmisten välillä tarkoittaa, että asioiden salassa pitäminen on yhä vaikeampaa. Aikaisemmin poliitikot olivat ihmisille auktoriteetteja, joiden tekemiset osattiin kyllä kyseenalaistaa, mutta samalla osaksi politiikkaa hyväksyttiin salassa pidettävät “kabinettisopimukset” ja muu kähmintä. Ihmisten tietoisuuden, journalistien työkalujen ja demokratian kehittyessä poliitikkoihinkin on alettu suhtautua kansalaisten vertaisina toimijoina, joiden puheet ja teot kyseenalaistetaan voimakkaastikin. On lipsahdettu jopa epäluottamuksen ja kyynisyyden puolelle, mikä näkyy poliitikon ammatin ollessa vähiten arvostettujen ammattien joukossa.

Avoimuus vaatii heittäytymistä ja luottamusta

Avoimuus ei ole helppoa. Se tarkoittaa vaikeidenkin asioiden käsittelyä keskustellen, jopa julkisesti. Tällöin tulee asettaneeksi itsensä alttiiksi arvostelulle. Arvostelua saadessaan ei auta hyökkäys vastaan, vaan kuuleminen ja kunnioittava vastaaminen. Se tarkoittaa tarvetta muotoilla viesti ymmärrettävään muotoon.

Avoimuuden kannalta yksi vaikeimpia asioita ovat nimettömänä tehdyt tietovuodot. Välillä tärkeiden tai vaikeiden asioiden julkituominen ja avoimuus vaatii nimettömänä toimimista. Tästä historia tuntee useita esimerkkejä. Nimettömyys saattaa kertoa ryhmän tai puolueen huonosta sisäisestä luottamuksesta ja pelosta joutua vaikeaan asemaan. Nimettömyyttä voidaan käyttää myös väärin valheellisten tietojen julkituomiseen. Tämä nostaa tärkeään asemaan tavan, jolla vuotoihin reagoidaan. Usein ensimmäinen reaktio on vuotajien motiivien arvioiminen. Avoimessa ja luottamuksellisessa yhteisössä kuitenkin lähtökohtana tulisi olla asioiden selvittäminen keskustelemalla. Jos vuodetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi, voidaan myös vuotojen motiivin tulkita olleen kyseenalainen. Kuitenkaan lähtökohtaisesti aina ei voida olettaa, että nimettömänä toimiminen on tehty vilpillisessä mielessä. Ennen muiden syyttämistä kannattaa katse aina ensin suunnata peiliin.

Päätöksenteon avoimuus antaa puolueille merkityksen

Puolueiden, erityisesti demokraattisesta perinteestään ylpeän SDP:n, on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota avoimuuden kehittämiseen. Paikallistasolla on tärkeää, että uudet ihmiset otetaan hyvin vastaan. Ihmisiä ei tule arvioida puolueessa vietettyjen vuosien perusteella, vaan tärkeämpiä asioita ovat esimerkiksi sitoutuminen, kiinnostuksen kohteet ja osaaminen. Niin paikallis- kuin valtakunnankin tasolla puolueen jäsenten ja jopa ulkopuolisten osallistaminen keskusteluun politiikan sisällöistä ja tulevista päätöksistä on tärkeää. Mitä useammin kokoonnumme ihmisten joukossa, sen parempi. Ihmisten osallistaminen luo puoluetoiminnalle merkityksen. Siksi asioiden valmistelun on oltava avointa ja käytävä läpi julkisen keskustelun lisäksi myös muodolliset päätöksentekoelimet. Erilaisten “kahviseurueiden” tekemät päätökset on saatava myös demokraattisesti valittujen elinten punnittaviksi.

Politiikassa on normaalia olla asioista eri mieltä. Joskus kuitenkin on perusteltua pyrkiä yhteisymmärrykseen ja kaikkia tyydyttävään lopputulokseen. Monissa elimissä on kuitenkin tapana jopa välttää äänestämistä. Ikään kuin mielipiteet tällöin automaattisesti päätyisivät lähemmäs toisiaan. Riskinä kuitenkin on, että äänestämättä jättäminen johtaa avoimuuden ja demokratian heikentymiseen, minkä myötä päätösten oikeutus kärsii. Myös maan hallituksessa ollessaan eri puolueiden tulisi voida kertoa omat tavoitteensa julkisesti, jotta myös muiden puolueiden kanssa tehdyt kompromissit voidaan myöntää. Rehellisyyden nimissä hallituspuolueen olisi voitava myös ilmaista pettymyksensä päätöksissä, joista ei puolueiden välillä päästä yhteisymmärrykseen. Tämä toisi esiin puolueiden välisiä eroja ja voisi osaltaan palauttaa luottamusta politiikkaan.

Myös puoluekokouksessa avoimuudella ja demokratian kunnioittamisella on tärkeä rooli. Ryhmien välisistä kaupoista henkilövalintoihin liittyen (junttaamisesta) on päästy välillä eroon, mutta varsinkin kokeneemmalla kaartilla saattaa edelleen olla pyrkimyksiä tämän kaltaiseen toimintaan. Pohjanmaalla emme tule tekemään ryhmäpäätöksiä henkilövalinnoista tai muustakaan. Kampanjointi kuuluu aina politiikkaan, mutta aina on oltava tarkkana, ettei innokkuus lyö yli ja käänny painostuksen puolelle.